Artykuł pochodzi ze stronny www.zwik.miastko.pl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.

Zawieranie umów

Zawieranie umów

Zasady zawierania umów o dostawę wody i odbiór ścieków.


Dostawa wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o
ul.Mickiewicza 3, 77-200 Miastko, a Odbiorcą usług.

Spółka zawiera umowę o dostawę wody i odbiór ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy (załacznik do pobrania).

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Osoby mające prawo do zawarcia umowy:

 1. właściciel dla obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dzierżawca oraz najemca pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez właściciela lub współwłaściciela na okres nie krótszy niż 3 lata.
 2. zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie. - dotyczy budynków wielolokalowych.
 3. osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

 1. pisemny wniosek o zawarcie umowy
 2. dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem identyfikacyjnym PESEL
 3. jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością
  • odpis z księgi wieczystej,
  • wypis z ewidencji gruntów,
  • akt własności sporządzony w formie aktu notarialnego,
  • umowa dzierżawy uprawniająca do władania nieruchomością

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą są ponadto zobowiązane do przedłożenia Dostawcy:

Jeżeli nastąpi zmiana właściciela nieruchomości, należy złożyć podpisany protokól zdawczo - odbiorczy z przekazania nieruchomości (lokalu) zawierający:

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i oprowadzania ścieków (załącznik do pobrania).

opublikował: Maciej Pater
data publikacji: 2016-12-13 08:03:49
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 13:44:21